วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

นิทรรศการ OCOP


โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผอ.บุญส่ง เพ่งผลผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ณ บริเวณถนนหน้าอาคารมโนชญ์นิลุบล และอาคารโอภาสอรพินทร์

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค โรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 62 คน สำรอง 14 คน ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
1. ด.ญ.พรทิพย์ แซ่พัว
2. ด.ญ.ฉัตรตรียา โพธิพรหม
3. ด.ญ.สุกฤตา สถริวิทย์
4. ด.ช.จิตเลิศ รัตน์คันทรง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
1. ด.ช.ฉัตรดนัย ภัคพงศา
2. ด.ญ.ฐาธนา เจิดนภาพันธ์
3. ด.ญ.ศุภนิดา ทองบุญอยู่
4. ด.ญ.แพรพลอย พลอยเจริญ
5. ด.ช.มณชนก หิรัญพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
1. ด.ญ.ภูฟ้า เผ่าพงษ์จันทร์
2. ด.ญ.วชิศา อรพินปฏิพัทธ์
3. ด.ญ.ณัฐสุดา หาญชัย
4. ด.ญ.แพรวพัตร เอี่ยมบุญรอด
5. ด.ญ.อัฐภิญญา จันทร์สงเคราะห์
6. ด.ญ.กฤติยาภรณ์ เนินพลับ
7. ด.ญ.นวรัตน์ วัฒน์ชรานนท์
8. ด.ญ.วรรณวรางค์ ทรัพย์มูล
9. ด.ช.วชิรวิทย์ สันตะวัน
10.ด.ช.ธีร์ จิตร์ไทย
11.ด.ช.ปฤญจ์ มีอาษา
12.ด.ช.อิศวะ พนัส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
1. ด.ช.ณัฏฐ์ สิริภิญโญชัยกุล
2. ด.ญ.จิดาภา จงกิตติพงศ์
3. ด.ญ.พิชชาภา จันทิวาสน์
4. ด.ญ.ศดานันท์ สังวรณ์
5. ด.ญ.ปุญญะนันต์ อิสสรมาลา
6. ด.ญ.นัสรีน อิบราฮิม
7. ด.ญ.กมลชนก อร่ามมนทิราลัย
8. ด.ญ.วิภาวี นิติธรรม
9. ด.ญ.ภัทรนันท์ ยอดนิล
10.ด.ญ.วรันธร ศุขนิคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
1. ด.ญ.ณิชกานต์ ปานสอน
2. ด.ญ.สโรชา ชูศักดิ์
3. ด.ช.ศรัณย์ ดิษเจริญ
4. ด.ช.กิตติธัช ฉัตรกาญจนกูล
5. ด.ช.ชานน วังประเสริฐกุล
6. ด.ช.ยุทธพิชัย เกิดแก้ว
7. ด.ช.สิรวิชญ์ เสถียรพัฒนากุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
1. ด.ญ.อุษมา ช้อนนาค
2. ด.ญ.นัทธมน ชัยธนพัฒน์
3. ด.ญ.ศิรัญญา หิริโอ
4. ด.ญ.ณฐพร ปิยวรนนท์
5. ด.ญ.ณิชาภัทร ติษยาธิคม
6. ด.ญ.พรไพลิน สนธิรักษ์
7. ด.ญ.ธนชพรรณ กฤชเฟื่องฟู
8. ด.ช.ณภัทร ชาติวัลลภ
9. ด.ช.ปณชัย ศรีโสภณ
10.ด.ช.ปิตินัช บุญยะพาส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
1. ด.ช.ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช
2. ด.ช.ธานี มาประเสริฐ
3. ด.ช.รวิพล บุญสิริ
4. ด.ช.ธรรมชน เหลืองวิชชเจริญ
5. ด.ช.ปุณยวัจน์ แสงชัย
6. ด.ช.วชิรวิทย์ สิงห์เรือง
7. ด.ญ.ไอริณ เหลืองวิชชเจริญ
8. ด.ญ.หทัยชเนตต์ อยู่สุข
9. ด.ญ.พิจาริน ศิริพจนานนท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
1. ด.ญ.นภสร นฤมล
2. ด.ญ.กฎฟ้า จันทยา
3. ด.ช.สุริยะ มณีรัตน์
4. ด.ช.ชนัฏฐ์ แว่นแก้ว
5. ด.ช.นโม ปริสุธิมาส
สำรอง
1. ด.ญ.กุลธร โพร้งจัน (6/1)
2. ด.ช.รัฐพล เดชะ (6/2)
3. ด.ญ.สุวีรา บำรุงศรี (6/2)
4. ด.ญ.สุภาพร พรมพิทักษ์ (6/5)
5. ด.ญ.สิริรัตน์ ยกโต (6/5)
6. ด.ช.ธิติ เกลียวศิริกุล (6/6)
7. ด.ญ.อรรวี คำภีรธัมโม (6/6)
8. ด.ญ.บุณยาพร ยุทธณรงค์ (6/6)
9. ด.ช.คฤณัฏฐคม บุญทิพย์จำปา (6/6)
10. ด.ญ.ปภัสสร ปฐมพัฒนา (6/7)
11. ด.ญ.ภคกุล อนันตศานต์ (6/7)
12. ด.ญ.ณัฐจุรา มั่นมี (6/7)
13. ด.ญ.นราพร ศรีพินทุศร (6/7)
14. ด.ช.เพชรศร อรุณสวัสดิ์ (6/7)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ร่วมจัดนิทรรศการกับ สพท.นว.1


โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พร้อมด้วยโรงเรียนวัดท่าทอง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดบรรยาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสมอง" จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุมเทพมหานคร โดยมีคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมให้กำลังใจ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงภูฟ้า เผ่าพงษ์จันทร์ ป.6/3
เด็กชายณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช ป.6/7
เด็กหญิงสุภชา วิภาสกรวรวุธ ป.5/3
ที่เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ (ภาคเหนือ)
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ระดับประถมศึกษา ของสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กำหนดกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2550
กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีการกลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

- 14 ก.พ.2551 พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโท/เครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5
- 28 ก.พ.2551 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษและสายยงยศ/ประดับเครื่องเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือสามัญ ชั้นป.6
- 6 มี.ค.2551 พิธีประดับเครื่องเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือสำรอง ชั้นป.3 ลูกเสือสามัญชั้น ป.4, ชั้น ป.5

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

รับโล่ยุวกาชาด
นายบุญส่ง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รับพระราชทานโล่รางวัลโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร