วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกฎ

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษเพชียอดมงกุฎ ในระดับ ป.1-3 และระดับ ป.4-6 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจากนัดเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,380 คน โดยผลปรากฎดังนี้
- เด็กหญิงอารยา ศรวณีย์ นักเรียนชั้น ป.6/8 ได้คะแนน ร้อยละ 82 เข้ารอบชิงเพชร ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัล

ไม่มีความคิดเห็น: