วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลโครงการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบที่ 1)

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. (ผลรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ป.3
1. เด็กชายธนบดินทร์ แสนมุข ป.3/8
2. เด็กชายปิยะเชษฐ์ โตเทศ ป.3/4
3. เด็กหญิงสุจิรภา สุจิพงษ์ ป.3/8
วิทยาศาสตร์ ป.6
1. เด็กชายก่อตั้ง จันทร์เผิบ ป.5/5
2. เด็กหญิงกัญชพร โกสลาทิพย์ ป.6/8
3. เด็กหญิงณัฐชมนต์ สุขุมาลไพบูลย์ ป.5/8
4. เด็กชายณัฐเสฎฐ์ กฤชภากรณ์ ป.6/8
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณรัตน์ ป.6/6
6. เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์ สุขุมาลย์ไพบูลย์ ป.6/8
7. เด็กหญิงมัญชุสา อาระยะถาวร ป.5/8
8. เด็กหญิงรติมาศ พรมอ่อน ป.6/2
9. เด็กหญิงสุชญากานต์ บงกชมาศ ป.6/4
10. เด็กญิงอนรรฆมนต์ อังศธรรมรัตน์ ป.6/8
11. เด็กหญิงอารยา ศรวณีย์ ป.6/8
คณิตศาสตร์ ป.3
1. เด็กหญิงพรรษชล สายคุณากร ป.3/3
คณิตศาสตร ป.6
1. เด็กกัญชพร โกสลาทิพย์ ป.6/8
2. เด้กหญิงกัญญารัตน์ ชนะชัย ป.6/7
3. เด็กหญิงณัฐชมนต์ สุขุมาลไพบูลย์ ป.5/8
4. เด็กชายณัฐเสฏฐ์ กฤชภากรณ์ ป.6/8
5. เด็กหญิงณิชชา ลิ้มสุวรรณ ป.6/8
6. เด็กชายธนธัส รังผึ้ง ป.6/8
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณรัตน์ ป.6/6
8. เด็กหญิงพิชชาภา วิมลเฉลา ป.6/8
9. เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์ สุขุมาลไพบูลย์ ป.6/8
10. เด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร ป.5/8
11. เด็กชายวิศรุต ทองสุจริตกุล ป.6/8
12. เด็กชายสุรยุศ รุ่งเรือง ป.6/7
13. เด็กหญิงอารยา ศรวณีย์ ป.6/8

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกฎ

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษเพชียอดมงกุฎ ในระดับ ป.1-3 และระดับ ป.4-6 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจากนัดเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,380 คน โดยผลปรากฎดังนี้
- เด็กหญิงอารยา ศรวณีย์ นักเรียนชั้น ป.6/8 ได้คะแนน ร้อยละ 82 เข้ารอบชิงเพชร ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัล

ผลการแข่งขันชิงแช้มป์การคิดและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2553 ดังนี้
ระดับ ป.1-2 (ผู้เข้าแข่งขัน 1,517 คน)
- เด็กชายภูเมธ สุขุมาลไพบูลย์ ป.2 /8 ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับ ป.3-4 (ผู้เข้าแข่งขัน 2,111 คน)
- เด็กชายธนวัฒน์ ศรวณีย์ ป.3/8 ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับ ป.5-6 (ผู้เข้าแข่งขัน 2333 คน)
- เด็กหญิงอารยา ศรวณีย์ ป.6/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- เด็กหญิงกัญชพร โกสลาทิพย์ ป.6/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์ สุขุมาลไพบูลย์ ป.6/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณรัตน์ ป.6/6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- เด็กหญิงณัฐชมนต์ สุขุมาลไพบูลย์ ป.5/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง