วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผลสอบเรียนต่อ ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ท่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ของโรงเรียนนครสวรรค์ ดังนี้ (ไม่เรียงลำดับที่)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
1. ด.ช.คุณาณัฐญ์ คงพราหมณ์
2. ด.ช.สุรวิชญ์ มั่งงาม
3. ด.ญ.พรนภัส บำเพ็ญรัตน์
4. ด.ญ.ศุภสุตา เทียมไพวัลย์
5. ด.ญ.จิรัชญา จำเรียง
6. ด.ญ.นันทิกานต์ ฤทธิ์บำรุง
7. ด.ญ.ธัญสินี จิตตมานนท์กุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
8. ด.ช.เสรฏฐวุฒิ ซุ่นเลียง
9. ด.ญ.รณิดา นักรบ
10. ด.ญ.อินทิรา สังข์ทอง
11. ด.ญ.รติมาศ พรมอ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
12. ด.ช.กนกสิน สินแก้ว
13. ด.ญ.เนติรัตน์ หวังสุนทรชัย
14. ด.ญ.ทิพาวรรณ อัมฤทธิ์
ช้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
15. ด.ช.วงศกร จันทร์จิตวิริรยะ
16. ด.ญ.ณัฐณิชา ทัศนา
17. ด.ญ.นภัส ทิพยมนตรี
18. ด.ญ.สุชญากานต์ บงกชมาศ
19. ด.ช.เอกคทา วันจันทร์
20. ด.ญ.กิตติญา เฮงประดิษฐ์
ชันประถมศึกษาปีที่ 6/5
21. ด.ช.สิรวิชญ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
22. ด.ช.คุณานนท์ แก้วมณี
23. ด.ญ.ปิยวรรณ สรีพูล
24. ด.ญ.ธัญชนก ผดุงกรรณ์
25. ด.ญ.ชวัลนุช บริรักษ์
26. ด.ญ.ศิรดา ชั่งเปี่ยม
27. ด.ช.นพดล พิทักษ์อรรณพ
28. ด.ญอภิชญา เก่งธัญกรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
29. ด.ช.กันภณ บุญยนต์
30. ด.ช.ชยพล ชมภู
31. ด.ช.พชร มูลมัย
32. ด.ญ.พีรยา จิตรไทย
33. ด.ญ.ฐิติชญา ปานสอน
34. ด.ญ.นภัสวรรณ สุวรรณรัตน์
35. ด.ญ.วริศรา ยันต์วิเศษ
ช้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
36. ด.ช.ณชพล สุพรรณสาร
37. ด.ช.ธรรมสิทธิ์ เครือวัลย์
38. ด.ญ.พรนัชชา เทียนน้อย
39. ด.ญ.กัญญารัตน์ ชนะชัย
40. ด.ญ.จริยา ราชสีห์
41. ด.ช.สุรยุศ รุ่งเรือง
42 ด.ญ.เบญญาภา เสนานันท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
43.ดช.ณัฐ พงศ์พลไพรวัน
44.ดญ.สุภาพร เพ็ญภู่
45.ดช.ธีรวุฒน์ ชูเมือง
46.ดญ.ธัญวลัย คงหุ่น
47.ดญ.กัญชพร โกสลาทิพย์
48.ดช.วิชยุตม์ ประภาสะวัต
49.ดช.ธันธัส รังผึ้ง
50.ดช.วิศรุต ทองสุจริตกุล
51.ดช.ณัฐเสฎฐ์ กฤชภากรณ์
52.ดญ.อนรรฆมนต์ อังศธรรมรัตน์
53ดญ.พิมพ์นภัส พงศ์ทวีบุญ
54พิชชาภา วิมลเฉลา
55.ดญ.พิมพ์กาญจน์ สุขุมาลไพบูลย์
56.ดญ.ตะวันวาด ลีลาพร
57.ดญ.อารยา ศรวณีย์
58.ดญ.ณิชชา ลิ้มสุวรรณ์